Onderzoek naar dementie

Vanuit het Expertisecentrum Dementie dragen ActiVite en Topaz actief bij aan onderzoek op gebied van dementie.

Onderzoek 'Hartelijk welkom'

In dit onderzoek van ActiVite, Marente en Topaz bekijken we hoe we de overgang van thuis naar het verpleeghuis kunnen verbeteren. Het doel is een regionale werkwijze te ontwikkelen zodat we mensen met dementie die verhuizen naar een verpleeghuis zo goed mogelijk welkom kunnen heten en kunnen begeleiden, en mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Twee onderwerpen staan centraal:
• Welke informatie is belangrijk om te weten vanuit mantelzorgers en professionals in de thuissituatie? En op welke wijze kan deze informatie het beste overgedragen worden?
• Hoe kunnen we de mantelzorger het beste ondersteunen in de periode rondom de verhuizing van hun naaste?

Uit de pilotstudie in ActiVite is gebleken dat er ook andere zaken aan de orde komen, zoals: hoe geven we de nieuwe bewoner en hun mantelzorger een welkom gevoel op dag van verhuizing? Hoe kunnen we informatie over praktische en inhoudelijke zaken in het verpleeghuis optimaal overdragen?

Het project is een actieonderzoek, dit houdt in: lerend verbeteren. Er zijn twee actieteams: één team bestaat uit mantelzorgers, cliëntvertegenwoordigers en professionals uit de thuiszorg en de verpleeghuiszorg. Dit team houdt zich bezig met het ontwikkelen van de nieuwe werkwijze. En één team bestaat uit de gemeente Leiden (als afvaardiging van alle gemeenten), Zorgkantoor Zorg en Zekerheid, managers van ActiVite, Marente en Topaz, en Transmuralis. Dit team houdt zich bezig met het creëren van randvoorwaarden om de nieuwe werkwijze toe te passen en te borgen.

We doorlopen 3 cycli:
• Evalueren van de huidige werkwijze en bedenken van een nieuwe werkwijze
• Uitproberen van de nieuwe werkwijze en evalueren
• Op basis van de evaluatie doorontwikkelen van de nieuwe werkwijze en ook weer evalueren en aan de slag met noodzakelijke randvoorwaarden voor verdere verspreiding.

Het project wordt gesubsidieerd door ZonMw en het zorgkantoor van Zorg en Zekerheid. De wetenschappelijke begeleiding vindt plaats door onderzoekers van het LUMC en Amsterdam UMC.
Voor vragen of opmerkingen: neem gerust contact op met het onderzoeksteam via hartelijkwelkom@activite.nl

Onderzoek 'Sociale isolatie in de dementiezorg (ISOLATE)'

Een zeer actueel onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op de langdurige zorg. Daarnaast onderzochten we welke behoeften er in deze periode waren bij mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers.

Onderzoek 'COMMUNICATE'

Dementie kan cognitieve veranderingen veroorzaken waardoor de communicatieve vaardigheden van mensen met dementie verslechteren. Doel van dit onderzoek is het verbeteren van de communicatie en relaties tussen mensen met dementie en hun naasten, mantelzorgers en zorgmedewerkers. Hiervoor ontwikkelen we een communicatietool die praktische tips geeft.

Onderzoek 'Samen werken aan liefdevolle zorg'

Dit is een participatief actieonderzoek, uitgevoerd in de praktijk en met de mensen over wie het gaat. Op basis van ervaringen van en gesprekken met zorgmedewerkers, naasten en de cliëntenraad is de onderzoeksvraag geformuleerd: hoe kunnen zorgmedewerkers en naasten samenwerken aan liefdevolle zorg voor de bewoner? Dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing.