Klachtenregeling Wet zorg en dwang

Er is een specifieke klachtenprocedure voor klachten die samenhangen met de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de onvrijwillige opname en onvrijwillige zorg van mensen met een psychogeriatrische aandoening (dementie) of een soortgelijk ziektebeeld.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

 • De beslissing, dat de cliënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van opname en verblijf (kort gezegd: wilsonbe­kwaam­heid).
 • De beslissing om onvrijwillige zorg op te nemen in het zorgplan.
 • De beslissing over het uitvoeren van het zorgplan voor zover dat betrekking heeft op onvrijwillig zorg.
 • De beslissing om middelen en maatregelen ter overbrugging van noodsituaties toe te passen.
 • De beslissing over het bijhouden van een dossier met betrekking tot onvrijwillige zorg.
 • De beslissing rond verlof of ontslag buiten de accommodatie.
 • De beslissing van de Wzd-functionaris en de nakoming van zijn verplichtingen.

Is er sprake van een Wzd-indicatie, maar heeft uw klacht geen betrekking op bovenstaande punten? Dan kunt u de algemene klachtenregeling van Topaz aanhouden.

Waar kunt u met uw Wzd-klacht terecht?

Intern

Ook in het geval van een klacht met betrekking tot de Wzd stellen wij het op prijs dat u een probleem eerst bespreekt met uw eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV'er) of een teamleider. Zij zullen u in contact brengen met uw behandelend arts. Uw behandelend arts zal samen met de Wzd-functionaris van Topaz met u in gesprek gaan over uw klacht. Komt u er niet uit, dan kunt u contact opnemen met de domeinmanager of uw klacht schriftelijk indienen bij de raad van bestuur:

Topaz
T.a.v. Raad van bestuur
Aaltje Noordewierlaan 50
2324 KS Leiden

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wzd

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wzd, heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (hierna: CVP Wzd) van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De CVP Wzd is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling, behandelt uw vraag of klacht vertrouwelijk en biedt gratis ondersteuning.

De Wzd heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die u niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar u het zelf niet mee eens bent.

Heeft u een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning en wilt u er met een onafhankelijke partij over praten? Neem dan contact op met de CVP Wzd.

Wat kan de CVP Wzd voor u betekenen?

 • Wij luisteren naar uw verhaal.
 • Wij helpen u om uw vraag of klacht te verhelderen en verwijzen zo nodig door.
 • Wij geven informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wzd.
 • Wij ondersteunen u bij het zoeken naar oplossingen van uw vraag of klacht.
 • Wij kunnen desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

Wie is uw CVP Wzd?

Jessica Goedhart
Locaties:
Foreschate, Haagwijk, Lakenhof, Overrhyn, Vlietwijk, Zuydtwijck
Werkdagen:
maandag, dinsdag en donderdag

Caroline Korpershoek
Locaties:
Overduin en Munnekeweij
Werkdagen:
maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag

Contactgegevens Zorgstem

Telefoon: 088 678 1000
E-mail: info@zorgstem.nl
Website: www.zorgstem.nl

Klachtencommissie KCOZ

Lukt het niet om uw klacht binnen de locatie op te lossen? Dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) die is ingesteld door onder andere ActiZ. De KCOZ behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg die op basis van de Wzd wordt verleend.

KCOZ
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
E-mail: info@kcoz.nl
Website: www.kcoz.nl

Meer informatie