Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van cliënten die zorg en/ of behandeling ontvangen van een medewerker van Topaz en/ of hun vertegenwoordigers. Topaz is statutair gevestigd te Leiden, Aaltje Noordewierlaan 50 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28116689, hierna aan te duiden als Topaz. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website –al dan niet via een link- wordt verwezen.

Verwerking van persoonsgegevens: doeleinden

Voor ons is de bescherming van persoonsgegevens van u als cliënt en/of vertegenwoordiger belangrijk. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld uw naam, huisadres of e-mailadres. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende processen:

U als cliënt;
Wij verwerken uw persoonlijke- en gezondheidsgegevens om de afgesproken zorg en/ of behandeling te kunnen leveren. Dit kan betekenen dat wij soms uw gegevens uitwisselen met andere zorgverleners ten behoeve van uw zorg en/of behandeling. Daarnaast hebben wij uw gegevens nodig voor de financieel-administratieve afhandeling zoals bijv. het declareren van de geleverde zorg bij het zorgkantoor of uw zorgverzekeraar.

Onderdeel van de zorg kan Video Interventie Ouderenzorg (Vio) zijn. In dat geval wordt de interactie tussen cliënt en medewerker(s) van Topaz gefilmd om de zorg en omgang met cliënt te verbeteren. Dit kan op basis van de behandelovereenkomst.

Binnen Topaz wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Indien wij uw gegevens hiervoor willen gebruiken, wordt u van tevoren over het onderzoek geïnformeerd en om toestemming gevraagd. U mag deelname aan wetenschappelijk onderzoek altijd weigeren. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt in het desbetreffende onderzoek.

Indien u in Revitel verblijft of eerstelijnsbehandeling ontvangt worden uw gegevens gepseudonimiseerd (niet meer naar u herleidbaar) gebruikt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. U mag altijd aangeven dat u dit gebruik van uw gegevens niet wilt. Uw gegevens zullen dan worden uitgesloten van het onderzoek. 

Indien wij uw gegevens met anderen (gaan) delen, zult u hierover altijd worden geïnformeerd.


U als vertegenwoordiger
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zodat wij de afgesproken zorg en/ of behandeling, aan degene die u vertegenwoordigt, kunnen leveren. Het betreft gegevens om met u te kunnen overleggen indien (een wijziging in) de gezondheidssituatie of het welbevinden van degene die u vertegenwoordigt hierom vraagt.

Grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens worden alleen uitgevoerd indien zij gebaseerd zijn op één van onderstaande grondslagen:

  • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
  • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
  • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
  • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Topaz of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG), als goed hulpverlener of werkgever/opdrachtgever of om kwaliteit en veiligheid van onze zorg- en dienstverlening te waarborgen.

Uw gegevens zullen bij ons meestal op basis van de behandelovereenkomst verwerkt worden.

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In het kader van de privacy wordt extra voorzichtig omgegaan met zogenaamde bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn gegevens betreffende de gezondheid, etnische achtergrond, erfelijke gegevens (genetische gegevens), seksueel gedrag, seksuele gerichtheid, en religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging.

U als cliënt;
Gegevens betreffende uw gezondheid, erfelijke gegevens (genetische gegevens) of seksueel gedrag of seksuele gerichtheid worden slechts verwerkt voor zover dat, met het oog op een goede behandeling of verzorging van u als cliënt, noodzakelijk is.

Gegevens over uw etnische achtergrond, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging vragen wij u en verwerken wij met oog op uw behandeling, verzorging of begeleiding binnen onze instelling.

De gegevens worden alleen verwerkt door personen werkzaam binnen of ten behoeve van Topaz die beroepshalve tot geheimhouding zijn verplicht of die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

U als vertegenwoordiger;
Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens van u tenzij dit van belang is bij het vervullen van uw rol als vertegenwoordiger en daarmee dus ook in het belang van degene die u vertegenwoordigt.

Informatie over gegevensverwerking

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat wij niet meer persoonsgegevens zullen verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling van gegevens

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als daarvoor een wettelijke grondslag, overeenkomst of toestemming van u als betrokkene is.

Doorgifte aan het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen, in opdracht van ons, worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Dit betekent dat de beoordeling van de verwerkte gegevens altijd door een mens wordt gedaan.

Bewaartermijn

U als cliënt;
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven omschreven verwerkingsdoeleinden, tenzij we hiertoe wettelijke plicht zijn. Uw medisch dossier heeft een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar ingaande na beëindiging van de zorg en/ of behandeling.

U als vertegenwoordiger;
Uw persoonsgegevens zijn onderdeel van het medisch dossier van de cliënt. Wij hanteren voor het medisch dossier een bewaartermijn van 20 jaar ingaande na beëindiging van de zorg en/ of behandeling aan de cliënt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We zorgen daarbij voor een passende beveiliging, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie, toegangscontrole en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Personen die namens ons toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Wij verlangen dezelfde technische en organisatorische maatregelen van organisaties die ten behoeve van onze cliënten diensten of ondersteunende (ict)systemen aan ons leveren en hiervoor persoonsgegevens verwerken.  Dit hebben we vastgelegd in verwerkersovereenkomsten met de desbetreffende organisaties.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft iedere burger binnen de EU diverse rechten;

Inzagerecht
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en op uw verzoek daarvan een afschrift (kopie) te ontvangen. Indien u een afschrift van het cliëntdossier wil hebben vragen wij u dit verzoek schriftelijk te doen, via de mail is afdoende.

Clientportaal
Binnen Topaz maken wij gebruik van cliëntportalen. Via cliëntportalen voorzien wij in de wettelijke verplichting om inzage of afschrift van uw zorg- of behandeldossier op elektronische wijze te verstrekken. 

Staat de informatie niet in het cliëntportaal, kunt er niet in of is geen cliëntportaal beschikbaar, dan kunt u de EVV’er of betrokken arts vragen om inzage verschaffen. In het geval er ook informatie over derden in het dossier staat, zal de zorgverlener eerst deze gegevens moeten afschermen.

Correctie- en verwijderingsrecht/recht op vergetelheid
U heeft het recht uw gegevens aan te vullen, te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Om het cliëntdossier of een deel ervan te laten vernietigen, dient u een schriftelijk verzoek indienen via privacy@topaz.nl.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht alleen bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor deze doeleinden worden gebruikt.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat wij de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriezen". U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

  1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
  2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst;
  3. Indien wij de gegevens niet langer nodig hebben terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak;
  4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit*)
U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst.

*Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Bijvoorbeeld de gegevens die een pacemaker of een bloeddrukmeter genereert.

De gegevens in het medisch dossier die niet direct of indirect door het gebruik van een dienst of een apparaat door u zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die de behandelaars op basis van de door u als cliënt verstrekte gegevens vaststelt.

Intrekken van toestemming
Voor die gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van uw rechten
Het uitoefenen van uw rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Voor het uitoefenen van uw inzagerecht kunt u ook terecht bij uw EVV’er of behandeld arts.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken, kan het zijn dat de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/ verzoeken met betrekking tot bovenstaande rechten om nader bewijs in de vorm van een bewijs van uw identiteit vragen. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we toch aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en een Privacy Officer (PO) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert over de toepassing van de privacywetgeving. De PO geeft adviezen binnen de organisatie.

De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur van Topaz. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. U kunt contact opnemen met de FG en PO via privacy@topaz.nl

Toezichthouder

De toezichthouder op de privacywetgeving in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u vragen of klachten over de bescherming van uw gegevens die u niet met de FG van Topaz wilt of kunt bespreken? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Op de website van Topaz (www.topaz.nl) is de meeste actuele versie van de privacyverklaring te lezen. Indien nodig wordt u geïnformeerd over de wijzigingen

Vragen & contact

Indien u vragen heeft die betrekking hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens binnen Topaz, deze privacyverklaring, een beroep wilt doen op één van uw wettelijke privacyrechten of een klacht wil indienen aangaande de privacy, kunt u contact opnemen met de FG van Topaz via privacy@topaz.nl.

 
 
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.